0947.38.3232 hotro@daibangthep.com

Xóa dữ liệu người dùng

Những ứng dụng truy cập vào dữ liệu của người dùng phải cung cấp cách để người dùng yêu cầu xóa dữ liệu của họ. Ứng dụng của bạn có thể đáp ứng yêu cầu này bằng cách cung cấp lệnh gọi yêu cầu xóa dữ liệu hoặc cung cấp hướng dẫn để thông báo cho mọi người cách xóa dữ liệu của họ khỏi ứng dụng/trang web của bạn.

Text box item sample content